В света на фините прахови частици – НОС Екология

В света на фините прахови частици

Защо алергиите и проблеми с горните дихателни пътища в Плевен са  все по-често явление?

I. Състояние на въпроса за фините прахови частици (ФПЧ)

ФПЧ  замърсяват атмосферния въздух. Концентрацията на ФПЧ в големите населени места е голяма. За последните 5 години в пъти надвишава допустимите норми. ФПЧ причиняват заболявания на човека. По данни на здравни организации в България всеки месец почиват средно 17 човека. Заболяванията са причинени от ФПЧ. При пътно транспортни произшествия месечно загиват до двама човека. Положението е много сериозно. Борбата с ФПЧ е изключително важна за здравето на хората. ФПЧ са с размери по малки от 10 микрометра. Произход на ФПЧ – ерозия на почвата, строителни дейности, работа на двигателите с вътрешно горене и др.

ФПЧ са изключително вредни за децата, които имат повишена физическа активност, през белите дробове преминава значително по-голямо количество въздух.

ФПЧ проникват в белите дробове, в  кръвта, мозъка на човека. Причиняват спектър от заболявания. Причината трудно може да бъде установена. Това затруднява  лечението. Следователно трябва  да се борим за намаляване на количеството ФПЧ във въздуха до приетите норми. 

II. Действия на общините за намаляване концентрацията на ФПЧ

Известни са мерки на общините за намаляване концентрацията на ФПЧ. Мерките са често пасивни или непълни. Към активни мерки може да се отнесе създаване на зелени площи и озеленени детски площадки. Зелените растения филтрират ФПЧ. В действителност общата зелена повърхност в гр. Плевен е малка. Това не допринася съществено за намаляване концентрацията на ФПЧ. Ето какво озеленяване има  в резиденция Улпия Ескус,  в близост  до едноимената крепост

Озеленяване в резиденция Улпия Ескус

Кампаниите, насочени към ученици също са пасивни. Децата не заемат активна позиция в създаване на зелени площи и озеленяване.

Озеленяване в Плевен

Не се забелязва избор на дървесните видове за залесяване в града.

III. Цели на предложението

 1. Изследване на наличната информация за концентрацията на ФПЧ. За момента показваме  период от пет календарни години – 2014 – 2018 г.
 2. Препоръки към Областна администрация,  Община Плевен за намаляване концентрацията на ФПЧ.

IV. Изследвания

Изследвани са данни за ФПЧ за периода от 2014 до 2018 г. за региона на гр. Плевен. Данните са снети с любезното съдействие на Изпълнителна агенция по околната среда и въздуха.от Националната система за мониторинг на околната среда. На първо четене се забелязват следните особености:

 1. Брой превишения на средноденощната концентрация на ФПЧ над 50 мг/м3

           Нормата за концентрация на ФПЧ е 50 микрограма на кубически метър. Допустимото превишение е 35 пъти на година. По данни от гр. Плевен превишението по години е като следва: 2014 г – 149 пъти, 2015 г. – 138 пъти, 2016 г. – 110  пъти, 2017 г. – 125 пъти, 2018 г. – 114  пъти.

      На фиг.1 са показани данни за броя на превишенията по месеци и години. В кафяво са стойности, които липсват в базата данни, попълнени са стойности, съответстващи на  математическото очакване за съответната година.  Series 1 – 2014, ………Series 5 – 2018 г. Последния ред показва сумата на превишенията за всяка година.  

Фиг. 1

Средното превишение за годините от 2014 до 2017 е 124 пъти. Сравнено със средното превишение за 2018 г. имаме подобрение (понижение) с 8 %. По наше мнение това е крайно недостатъчно.

 • Максимална средноденонощна концентрация на ФПЧ 
          На фиг. 2 са показани средноденонощни концентрации на ФПЧ по месеци и години.В последния ред, в червен цвят, са показани средните  концентрации по години.

Фиг. 2

           Средната максимална стойност на средноденонощната концентрация за годините от 2014 до 2017 е 103.81. Сранена със средно годишната концентрация за 2018 г. имаме подобрение (понижение) със 17 %. Намираме това подобрение за недостатъчно.

Разходите на Община Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 μm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)“ са 32 181 368 лева.

V. Направления за действия

 1. Намаляването на концентрацията на ФПЧ за периода 2014 – 2018 г. е 8 % по средното годишно превишение на концентрация на ФПЧ.
  1. Намаляване на концентрацията на ФПЧ е 17 % по средно денонощните стойности.
  1. Задачата е  постигане на концентрация равна или по-малка от допустимите безопасни норми.
  1. Посочените подобрения по посочените показатели са крайно недостатъчни.
  1. Най-голяма концентрация на ФПЧ има за месеците Ноември, Декември и Януари. Предполага се, че това се дължи на използване на твърдо гориво за отопление.
  1.  Такова твърдение е съмнително. В двата основни квартала на града – Сторгозия и Дружба са изградени значителен брой блокови жилища без комини. Това прави използването на твърдо гориво невъзможно. 
  1. В посочените месеци с повишена концентрация на ФПЧ широколистните видове нямат листна маса.
  1. При такава ситуация не може да използва възможността на  зелената маса  за филтриране и абсорбиране на ФПЧ.
  1. Очевидно следва да се засаждат  вечнозелени дървесни видове.

VI. Възможности за използване на зелени растения за намаляване концентрацията на ФПЧ

 • Създаване на зелени затревени площи
 • Засаждане на дървета.
 • Избор на вида дървета
 • За тях се грижат собствениците на жилища. Стимул – намаляване на % от местните данъци и такси.
 • За засадените растения на обществени места се грижат ученици от най-близките учебни заведения и служители в държавния и общински апарат на управление.

VII. Бъдещи изследвания

 • Избор на най-подходящи дървесни видове за целите на намаляване на концентрацията на ФПЧ.
 • Следене на промяната на концентрацията на ФПЧ след засаждане и отглеждане на засетите дървесни видове.от локални станции за измерване на концентрацията на ФПЧ по програмата IairBG на фондация Код България

Фиг. 3

 • Използване и снемане на данните
 • Извеждане на математическа формула на базата на статистически данни за определяне колко зелени растения и от какъв вид е необходимо да бъдат засадени с цел постигане на допустимата концентрация на ФПЧ
 • Намиране на възможности за финансиране на дейността.

VIII. Устойчивост на дейността

 • Създаване на единна методика и технология за намаляване концентрацията на ФПЧ на базата на увеличаване на броя на дърветата и зелената растителност на територията на градовете.
 • Внедряване на технологията и в други общини на базата на кампания по линия на съюза на Общините в България срещу заплащане на ноу хау и труд.

Благодарности за оказаното съдействие

 1. Д-р инж. Марио Христов – Председател на Съюза на изобретателите в България – Приложение 5.
 2. Д-р инж. Бойко Денчев – главен експерт „Проекти и международна дейност” при Федерация на научно техническите съюзи в България – Приложение 6.
 3. Боряна Йончева Началник отдел  “Регионална лаборатория Плевен”, ИАОС – Приложение 7.
 4. Габриел Савов – Директор РИОСВ – Плевен
 5. Георг Спартански – кмет на община Плевен.
 6. Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

Литература:

 1. О Т Ч Е Т за извършени дейности през 2018 г. по изпълнение на мерките, включени в „План за действие 2016 – 2020 г.” към „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на  територията на гр. ХХХХХ по показателите фини прахови частици с размер до 10 μm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)“.
 2. WikiPedia
 3. Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.
 4. Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр. 45/1996 г., посл. изм., бр. 14/2015 г.)
 5. НАРЕДБА МОСВ, МЗ № 7/1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999 г.)

                               Автори (членове на Младежки консорциум „Андроид”, обучаеми чрез Център за професионално обучение на ФНТС, учредител на Консорциума):

 1. Вяра Петьова Николова  – Лидер на екипа
 2. Борис Николаев Цонев  –  Член на екипа
 3. Глория Георгиева Ангелова – Член на екипа

Научен ръководител: д-р инж. Дончо Пачиков – Представляващ Младежки консорциум „Андроид”

 • Related Posts

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Примери за ДЕЙСТВИТЕЛНИ гласове – хартиени бюлетини Някои често срещани и специфични случаи (при бюлетини, които отговарят на всички други условия за действителност на гласа – те са по образец,…

  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  Другите точки ще бъдат добавяни оперативно по предложение на членовете на предизборния щаб.

  Последни публикации

  Правила за определяне на действителни и недействителни бюлетини, обобщени от Обществен съвет към ЦИК

  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • June 4, 2024
  • 14 views
  Чек лист (Лист със задачи) за застъпници -НОС “Активна демокрация”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  Обръщение към пенсионерите на България -НОС “Мъдрост”

  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 17 views
  В света на фините прахови частици – НОС Екология

  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  • By admin
  • May 22, 2024
  • 25 views
  ФПЧ в Плевен – на политическа основа – НОС Екология

  Който не гласува няма право да “мрънка”!

  • By admin
  • May 19, 2024
  • 15 views

  Декларация за наблюдател – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 17, 2024
  • 19 views

  Община Червен Бряг – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 18 views

  Община Пордим – НОС “Активна демокрация”

  Община Плевен – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views

  Община Никопол – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 16 views

  Община Левски – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 21 views

  Община Кнежа – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Искър – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 21 views

  Община Долни Дъбник -НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 17 views

  Община Долна Митрополия – НОС “Активна демокрация”

  • By admin
  • May 12, 2024
  • 19 views