Подобряване на закрилата на детето, превенция


Подобряване на закрилата на детето, превенция

Подобряване на закрилата на детето, превенция

 Подобряване на закрилата на детето, превенция

На 27 септември 2013 г. е стартиран проектът “Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България“. Целта е  намаляване броя на случаите на детско насилие и детска престъпност.

Целеви групи по този проект са:
– полицейски служители (инспектори от Детски педагогически стаи и оперативни служители), работещи по противодействието на антисоциалното поведение на децата;
– учители;
– младежки групи / ученици;
– семейства и общности.

Предвижда се да бъдат изпълнени дейности по представяне на възможно институционалното партньорство, обмен на опит и знания в областта на закрилата на децата и превенция на детската престъпност.

Бенефициент по проекта е ГД „Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи (МВР). Проектът е с бюджет от 760 814,71 швейцарски франка и период за изпълнение 36 месеца.

Министерство на образованието и науката обяви конкурс за изготвяне на сайт обслужващ целевите групи. Идеята е сайта да се разрботи със съдържание предложено от ученици в гимназиален етап на обучение от цялата страна.

Конкурсът се обявява в изпълнение на Дейност 3.5 от проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“.

По проекта работи бенифициента – сектор „Детска престъпност“ при Главна дирекция „Национална полиция“(ГДНП) – МВР и:

– Министерство на образованието и науката (МОН);
– Върховна касационна прокуратура;
– Национална комисия за борба с трафика на хора;
– Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
– Държавна агенция за закрила на детето;
– Агенция за социално подпомагане при Министерството на труда и социалната политика.

 За деца

 За тийнейджъри

 За родители

 За специалисти

Трафик
Училище за родители
Домашно насилие
Секстинг
Тормозът
Педофилия
Сексът и детето
Хранене
Пътна безопасност
Наркотици
ИНСПЕКТОРИ ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ
СОЦИАЛНИ
РАБОТНИЦИ

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

Подобряване на закрилата на детето, превенция


Leave a Reply